Formy współpracy przedszkola z rodzicami szczegółowo reguluje opracowany i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną program współpracy z rodzicami.

Rodzice mają prawo do:

 • Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, znajomości zadań wynikających z realizacji programu rozwoju przedszkola i innych aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w przedszkolu.
 • Uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 • Wyrażania i przekazywania organowi prowadzacemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
 • Wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne).
 • Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami.
 • Wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu.
 • Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo- dydaktycznych.
 • Zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola.

Rodzice mają obowiązek do:

 • Regularnie i terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych rodziny i przeszkola.
 • Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych: jedzenie, higiena, toaleta.
 • Odbierac dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola (zgodnie z podpisaną umową).
 • Informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowdzeniu dziecka do przedszkola.
 • Zapewnic dziecka bezpieczny powrót do domu.
 • Znać i przestrzegać postanowienia statutowe.
 • Przyprowdzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu leków.
 • Interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka.
 • Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne.
 • Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne, psichiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje).
 • Uczestniczych w zebraniach organizowanych przez przedszkole.