KLAUZULA  INFORMACYJNA

Przedszkola Nr 24 w Gdańsku

Szanowni Państwo,

Przedszkole Nr 24 z siedzibą w Gdańsku, zwane dalej Przedszkolem przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych

osobowych wymaganą normą prawną pochodzącą z art. 13. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które ma zastosowanie w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

Przedszkole informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci jest Przedszkole NR 24 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 320

    2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres pocztowy: piotr.kowalski@bhpnpd.pl

    3.  W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania RODO

         będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu

         nadzorczego - o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem w/w przepisów

    4.  Ma Pan/ Pani prawodo żądania od Przedszkola dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,

        usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.

    5.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

    6.  Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

        które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie

        uprzednio wydanej zgody na jej przetwarzanie. Mozliwe jest także, że - zgodnie z przepisami prawa-

        Przedszkole będzie uprawnione do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

     7. Pna/Pani dane oraz dane Dziecka/Dzieci są przetwarzane w następujących celach:

 • Wykonywania czynności rekrutacyjnych, na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej
 • na placówki oświatowe
 • Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, zgodnie z udzieloną zgodą.
 • Prowadzenie dziennika zajęć wychowanków Przedszkola, prowadzenie ewidencji wychowanków Przedszkola, analizowanie opinii psychologiczno- pedagogicznych, sporządzanie opinii o wychowanku, (...) na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe, m. inn. Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela cz ustawy  O Systemie Oświaty
 • Wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach ststystycznych, wynikających z ustawy
 • Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków Przedszkola), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystywania danych tam zawartych jest Pana/ Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, np. prawo telekomunikacyjne
 • Wykonywanie prawne uzasadnionych interesów Przedszkola,  w tym polegających na zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola , w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki na terenie Przedszkola (monitoring wizyjny

    8. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są:

 • Uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa), w tym MEN - poprzez System Informacji Oświatowej, jednostka prowadząca - Urząd Miasta, związki zawodowe, jednostki kontrolujące
 • Podmioty, którym danemogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia

    9. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/ Pani dziecka nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

   10. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane z zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych

         przez Przedszkole rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/ Panią zgody/ zgód oraz oświadczeń. W przypadku:

 • Zgody- przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody
 • Umowy/ innej czynności prawnej- przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dana czynność nie doszła do skutku, przez okres 3 lat od daty zebrania danych
 • Danych archiwalnych - po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat

    11. Podanie Pana/ Pani danych os. obowych jest wymogiem ustawowym

    12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne

    13. Prawa, które przewiduje RODO mogą być realizowane od 25.05.2018 r. na zasadach określonych w/w Rozporządzeniem

    14. Przedszkole nr 24 w Gdańsku poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań i wątpliwości do

         państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Przedszkola