Przedszkole otwarte jest na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców oraz promuje działania twórcze. Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Rozwija kompetencje poznawcze, społeczne i twórcze. Dzieci nabywaja wiedzę poprzez przyswajanie, aktywne poszukiwanie oraz odkrywanie. Wdrażane są do troski o własne zdrowie, bezpieczeństwo oraz do aktywności ruchowej i poznawczej w naszym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się korzystać z jej zasobów, poznają zasady bezpieczeństwa i zdrowego odżywania.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy podejmując działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości i zachęcania do pokonywania trudności i ograniczeń. Na terenie przedszkola tworzymy sytuacje dające dzieciom możliwości samorealizacji oraz poznawania swoich możliwości i talentów. Dzieci ucza się zachowań społecznych powszechnie akceptowanych, poznają prawa i obowiązki, sposoby postępowania w relacjach z innymi, wartości uniwersalne takie jak dobro, prawda, piękno, odpowiedzialność, przyjaźń, szacunek i tolerancja. W przedszkolu kształtuje się poczucie tożsamości narodowej dziecka opartej na tradycjach rodzinnych, kulturze regionu i narodu.